Provozní řád parkoviště
nákupního centra ČEPKOV

 1. Tento provozní řád upravuje způsob užívání parkovací plochy mezi provozovatelem Parkoviště (dále jen pronajímatel) a mezi majiteli nebo uživateli silničních motorových vozidel (dále jen nájemci).
 2. Provozovatelem parkoviště je společnost Projekční společnost obchodních center, v.o.s., Lochotínská 18, 301 00 Plzeň, IČ: 61173991.
 3. Parkování vozidel je povoleno jen na základě nájemního vztahu. Nájemní vztah vzniká vyzvednutím parkovacího lístku nájemcem z automatu a jeho následným zaplacením v pokladně.  Pokladny jsou umístěny u hlavního vstupu do Nákupního centra Čepkov.
 4. Dokladem o uzavření nájemní smlouvy je parkovací lístek. Při ztrátě nebo odcizení parkovacího lístku může být vozidlo vydáno pouze po zjištění totožnosti nájemce a předložení dokladů k vozidlu.
 5. Při ztrátě nebo odcizení parkovacího lístku se nájemce zavazuje zaplatit paušální poplatek za parkování ve výši 500,-Kč. Paušální poplatek je potřeba uhradit v pokladně u hlavního vstupu.
 6. Parkoviště slouží pro parkování osobních vozidel do 3,5t.
 7. Parkující vozidla nejsou hlídaná.
 8. Parkoviště je monitorováno kamerovým systémem.
 9. Pronajímatel neodpovídá nájemcům za poškození odstavených motorových vozidel na parkovišti způsobené třetími osobami nebo za jejich odcizení, stejně tak nenese odpovědnost za poškození nebo odcizení jejich příslušenství, vybavení a součástí, anebo jiných věcí v předmětném vozidle uložených.
 10. Nájemce i jiné osoby jsou v prostorách parkoviště Nákupního centra Čepkov povinni:
 • dbát zvýšené opatrnosti při jízdě a při průchodu parkovištěm a řídit se pokyny obslužného personálu;
 • řídit se dopravním značením a dodržovat maximální povolenou rychlost jízdy 20km/hod;
 • odstavit vozidlo na vyhrazené parkovací místo tak, aby z obou stran  bylo dostatek prostoru pro otevření dveří na vedlejších parkovacích místech;
 • před opuštěním vozidlo řádně zajistit  proti pohybu a vozidlo uzamknout;
 • dodržovat zákaz manipulace s otevřeným ohněm, pohonnými hmotami a jinými hořlavými látkami;
 • požívat na parkovišti alkoholické a jiné omamné látky;
 • oznámit obsluze parkoviště vznik škody na vozidle nájemce či jiného parkujícího nebo na majetku pronajímatele;
 • dodržovat zákaz oprav, údržby a mytí vozidel v prostorách parkoviště;
 • udržovat čistotu a pořádek;
 • je zakázáno vjezdu a parkování přívěsných vozíků a reklamních vozidel;
 • provozovat reklamní činnost a hudební produkci bez povolení správy NC Čepkov Zlín;
 • veškeré činnosti politického, shromažďovacího či manifestačního charakteru včetně akcí dobročinných bez souhlasu správy NC Čepkov Zlín;
 • na parkoviště je zákaz vstupu podnapilým osobám;

Provozní doba parkoviště je NONSTOP 24hod.

CENÍK PARKOVNÉHO

 • Prvních 120 minut ZDARMA
 • Každá další započatá hodina 30Kč
 • Ztráta parkovacího lístku 500,-Kč
 • Ve Zlíně 1.4.2016
< >
Kaufland
Jysk
Datart
DM
Dráčik
Deichmann
Super ZOO
NewYorker
Intersport
Takko Fashion
Gate